اساسنامه کمیته ها

اساسنامه کمیته های انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان ویژه کاشان

1- جلسات کمیته ها با حضور اکثریت نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت می یابد.

2- تصمیمات و برنامه های تصویت شده در هر کمیته با امضای اکثریت نصف به اضافه یک اعضای هر کمیته مورد تایید مسؤولین انجمن است.

3- در صورت غیبت غیر موجه عضو هر کمیته طی 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب، رییس کمیته موظف به معرفی شخص غایب در قالب نامه ای به مدیرعامل تا تصمیمات لازم درباره وی اتخاذ گردد.

4- هر کمیته موظف است در حیطه شرح وظایف ابلاغی از طرف مدیرعامل انجمن عمل نماید.

تبصره:در صورت نیاز به انجام برنامه ای که ملزم به همکاری سایر کمیته ها می باشد، کمیته های مربوطه می توانندجلساتی را به صورت مشترک بگیرند که ریاست آن جلسات به طور توافقی می باشد.

5- تغییر در اساس نامه کمیته های انجمن تنها توسط هیئت مدیره انجمن صورت می پذیرد.

6- در صورت بروز اختلاف بین اعضای هر کمیته مرجع رسیدگی به آن اختلافات رییس کمیته و در غیاب او منشی کمیته می باشد.

7- در صورت بروز اختلاف بین کمیته های انجمن مرجع رسیدگی به آن اختلافات مدیرعامل انجمن و در غیاب او قائم مقام انجمن می باشد.

8- کمیته ها زمانی می توانند مصوبات خود را اجرایی نمایند که "نامه تایید مصوبات کمیته" مربوطه را دریافت کرده باشند.

9- کمیته ها موظفند در پایان هر سال اقدام به تهیه بولتن نمایند که ابتدا پیش نویس آن باید به تایید هیئت مدیره و مدیرعامل برسد و بعد از اصلاحات منتشر شود.

10- کمیته های انجمن موظفند برگه های مربوط به جلسات خود را به مدیرعامل انجمن و در غیاب او به قائم مقام انجمن تحویل نمایند.

11- برگه های صورت جلسات هر کمیته بدون مهر انجمن فاقد اعتبار می باشد.

12- رییس هر کمیته توسط مدیرعامل انجمن انتخاب می گردد که در صورت صلاحدید، مدیرعامل انجمن می تواند در هر زمان شخص دیگری را جایگزین رییس کمیته مربوطه نماید.

13- شرح وظایف رییس کمیته:

  • § اداره جلسات کمیته مربوط به خود.
  • § پیگیری مصوبات.
  • § تقسیم وظایف بین اعضای کمیته.
  • § وظایف محوله از طرف مدیرعامل.
  • § پاسخگویی به مدیرعامل در قبال عملکرد کمیته تحت نظارت خود.

14- منشی هر کمیته توسط رییس همان کمیته انتخاب می گردد که در صورت صلاحدید، رییس کمیته مربوطه می تواند در هر زمان شخص دیگری را جایگزین منشی کمیته تحت نظارت خود نماید.

15- شرح وظایف منشی کمیته:

  • § ثبت و تنظیم صورت جلسات هر جلسه.
  • § اداره جلسه در غیاب رییس کمیته.

منشی هر کمیته با حفظ سِمت خود به عنوان عضو دبیرخانه انجمن نیز فعالیت خواهد داشت.

16- برای جا به جایی اعضا از کمیته ای به کمیته دیگر،عضو متقاضی باید نامه ای رسمی خطاب به مدیرعامل انجمن تنظیم نموده و به وی تحویل نماید که در صورت موافقت از جانب مدیرعامل این امر ممکن می گردد.

/ 0 نظر / 9 بازدید