نتایج آزمون راهنمایان نوروزی 93

امتیاز

نام و نام خانوادگی

ردیف

امتیاز

نام و نام خانوادگی

ردیف

امتیاز

نام و نام خانوادگی

ردیف

78

اعظم کریمی

51

77

سپیده یزدانی

26

82

محسن گندمی

1

40

نادیا کیوانی

52

32

مهلا محسنی

27

87

مسعود چاوشی

2

74

فریده نجات پور

53

55

طیبه گلکار

28

81

فرشاد مولودی

3

74

زهرا سادات مصطفوی

54

64

زهرا شریفی

29

90

احمد رضا شواخی

4

69

نفیسه قنبر آبادی

55

71

زینب نویدی پور

30

87

مهدی علی گودرزی

5

76

عاطفه سادات جدی

56

47

سلیمه صادق پور

31

78

عباس تابنده

6

83

فاطمه حاجی حسنی

57

63

مهدیه زنده باشی

32

44

مصطفی صحت

7

38

عاطفه جعفرزاده

58

36

زهرا قربان زاده

33

65

مهدی سلطانی راد

8

37

فاطمه مفتاحیان

59

37

آسیه بهرامی پور

34

49

یوسف جعفر آبادی

9

73

زهرا اربابی

60

42

فریده حیدری

35

69

اللهیار طیبی

10

44

فاطمه سادات مجد الاشرافی

61

40

لیلا فلاح

36

64

پویا نوروزی درخشانی

11

61

صدیقه مبارک

62

79

فاطمه صباغیان

37

80

مجید عصاری

12

53

زهرا رفعتی

63

65

سهیلا عباسی

38

70

مرتضی زیدی

13

84

شیما صادقی

64

57

فتانه سادات آقامیرزاده

39

78

محسن ترابی

14

76

ریحانه عباسی

65

77

عطیه شعبانی مشکانی

40

45

مهدی آرزو

15

56

حانیه سادات رزاقی مقدم

66

52

فائزه پشویی

41

70

محمد رضا بابازاده

16

71

زیبا منده علی ارمکی

67

72

اکرم شریفی

42

84

حمید کافی زاده

17

66

نسرین شجاعی

68

37

فهیمه سیدالحسینی

43

86

محمد مهدی خوشنام

18

72

عطیه چرختابیان

69

79

مریم جهانبانی

44

40

سید محسن مستوری

19

67

سهیلا شمسایی مطلق

70

75

اعظم مرقی نیاسر

45

90

محمد بالاخانه چی

20

70

شهلا قادری

71

76

زهرا زارع جعفر آبادی

46

73

طاهره غلامی

21

30

نفیسه عابدی

72

41

فاطمه پارسانیا

47

74

عاطفه حق طلب

22

62

مرضیه حفیظ زاده

73

68

مونا سادات سید هاشمی

48

60

زهرا نشاسته

23

 

 

 

61

فاطمه اربابی

49

49

فاطمه مشک بیز

24

 

 

 

60

شیما فلاح

50

73

زهرا طحانی مشکانی

25

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید