برنامه آموزشی

 

ردیف

عنوانکلاس

ساعت

تاریخ / ایامهفته

ناماستاد

مکان

1

جلسهتوجیهی

18 16:30

92/11/24 پنجشنبه

آقایسرمدیان

آمفیتئاترعامریها

2

خانهبروجردی

11:30 8:30

92/11/25 جمعه

کارگاهعملی

 

3

تپههایسیلک

17 14:30

92/11/25 جمعه

کارگاهعملی

 

4

مردمشناسیوآشناییباآدابورسوم

18- 16:30

92/12/1 پنجشنبه

آقایترابزاده

آمفیتئاترعامریها

5

خانهطباطبایی

12 8:30

92/12/2 جمعه

کارگاهعملی

 

6

حمامسلطانامیراحمد

17 - 15

92/12/2 جمعه

کارگاهعملی

 

7

آشناییبامعماری

18:30 16:30

92/12/8 پنجشنبه

استاداکبرحلی

آمفیتئاترعامریها

8

خانهعباسیان

12 8:30

92/12/9 جمعه

کارگاهعملی

 

9

کارگاههنرهایسنتی

17 15

92/12/9 جمعه

کارگاهعملی

 

10

تاریخوجغرافیایکاشان

18 16:30

92/12/15 پنجشنبه

دکترحسینی

آمفیتئاترعامریها

11

باغتاریخیفین

14 8:30

92/12/16 جمعه

کارگاهعملی

 

12

امربهمعروف

18:30 16:30

92/12/22 پنجشنبه

حجتاسلامطلوعی

آمفیتئاترعامریها

13

آزمون

11-9

92/12/23 جمعه

.......

آمفیتئاترعامریها

/ 0 نظر / 14 بازدید