آشنایی با فرم کمیته بندی

فرم  کمیته بندی

نام:                                 نام خانوادگی:

نام پدر:                            شماره موبایل:                      رشته تحصیلی:

کمیته

آمار و اطلاعات

کمیته

تحقیق و پژوهش

کمیته

تدارکات و پشتیبانی

کمیته

آموزش

کمیته

روابط عمومی

کمیته

رفاهی

کمیته

حقوقی

****

****


1-   از کمیته های فوق الذکر علاقمند به فعالیت در کدام یک از آن ها هستید؟ لطفا به ترتیب اولویت بنویسید.

 1-.............................................................................

2-..............................................................................

3-..............................................................................

4-..............................................................................

2-   آیا برای فعالیت در کمیته هایی که طبق علاقه ی شخصی خود اولویت بندی کردید (در سوال قبل)، تخصص، دانشی یا سابقه ای دارید؟ در صورت مثبت بودن جواب آن را ذکر کنید.

 اولویت اول:..............................................................................................................................................................

اولویت دوم: .............................................................................................................................................................

اولویت سوم: .............................................................................................................................................................

اولویت چهارم: ............................................................................................................................................................

/ 0 نظر / 22 بازدید