نتایج آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی مورخ 93/03/30

آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی مورخ 93/03/30

ردیف

استان

نام خانوادگی / نام

شناخت صنعت گردشگری

آشنایی با میراث فرهنگی

فرهنگ و اقوام ایران زمین

معماری ایران و جهان

شناخت اماکن تاریخی

آشنایی با اکوتوریسم

نقشه خوانی و جغرافیای جهانگردی

زبان انگلیسی

1

کاشان

مرقی نیاسری اعظم

-

-

-

-

-8-

14

-

-9-

2

کاشان

زارع جعفرآبادی زهرا

-

-

-

-

-

-

-

-9-

3

کاشان

سحابی امیر

11

12

-5-

-8-

-6-

11

12

-5-

4

کاشان

خرمی زهرا

-

-

-

-

-7-

14

-

-4-

5

کاشان

ضابطی معصومه

12

-8-

-6-

-5-

-6-

10

-9-

-3-

6

کاشان

برومند نژاد حمیده

-

-6-

11

-

-3-

-

-

-6-

7

کاشان

عادلی فر سمیرا

-

-8-

-6-

-

-

-9-

-

-4-

8

کاشان

قاسمی الهه

-

-5-

-3-

-

-8-

10

-

-8-

9

کاشان

خراسانی آزاده

-

-8-

13

-

-7-

-

-

10

10

کاشان

خلجی الهه

-

-8-

-6-

-

-6-

10

-

-9-

11

کاشان

اربابی زهرا

-9-

-6-

-4-

-7-

-6-

-7-

-4-

-1-

12

کاشان

جدی عاطفه سادات

-

-8-

-

-

-6-

-9-

-9-

-6-

13

کاشان

شیخ مریم

-

12

-8-

-

-8-

10

-

-6-

14

کاشان

قهاری بیدگلی طاهره

10

14

-9-

11

-3-

14

12

11

15

کاشان

شجاعی فاضل محمد

11

-8-

-4-

-4-

-6-

-8-

-7-

-

16

کاشان

طائی آلاء

-

-6-

-7-

-

-7-

14

-

-9-

17

کاشان

واعظی مهدی

-

-

-

-6-

-6-

14

-

10

 

ردیف

استان

نام خانوادگی / نام

شناخت صنعت گردشگری

آشنایی با میراث فرهنگی

فرهنگ و اقوام ایران زمین

معماری ایران و جهان

شناخت اماکن تاریخی

آشنایی با اکوتوریسم

نقشه خوانی و جغرافیای جهانگردی

زبان انگلیسی

18

کاشان

گل کار طیبه لتحری

-

10

-8-

-

-6-

-

-

-7-

19

کاشان

شعبانی مشکانی عطیه

-

-

-

-

-

-

-

15

20

کاشان

بالاخانه چی محمد

13

-6-

-9-

-5-

-3-

-9-

11

-7-

21

کاشان

حاجی حسنی فاطمه

14

17

15

14

-8-

14

14

16

22

کاشان

گندمی راوندی محسن

-

-

11

-8-

-6-

-8-

-

-6-

23

کاشان

چاوشی امیر

12

-6-

-7-

-6-

-4-

13

-6-

-7-

24

کاشان

حکمت آرزو

-

-8-

13

-

-5-

12

-

-6-

25

کاشان

رئوفی نژاد مهلا

-

10

11

-

-6-

-

-

-4-

26

کاشان

ورزنده  سمیرا

-

-9-

-

-

-7-

10

-7-

-4-

27

کاشان

عباسی ریحانه

-

-

-8-

-

10

-

-

-8-

28

کاشان

شریفی اکرم

-9-

-9-

-6-

-7-

-7-

-9-

-5-

-5-

29

کاشان

عابدین زاده مهدی

13

-8-

-6-

-5-

-8-

11

12

-8-

30

کاشان

منده علی ارمکی زیبا

/ 0 نظر / 11 بازدید